Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας προκηρύσσει μια (1) θέση πλήρους φοίτησης που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού τίτλου (PhD) στο θέμα «Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης για Πρόβλεψη της Ναυλαγοράς Ξηρού Φορτίου»», με έναρξη φοίτησης από τον Ιανουάριο 2022.

Η θέση συνοδεύεται με υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας η οποία επιχορηγείται από την εταιρεία Lemissoler Navigation Co. Ltd και ίδια έσοδα του Τμήματος. Η  υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων και επιπλέον περιλαμβάνει επίδομα που θα κυμανθεί μεταξύ 1.200 και 1.600 ευρώ το μήνα, για περίοδο μέχρι 36 μήνες (η συνέχιση της υποτροφίας για το σύνολο των 36 μηνών προϋποθέτει τη συμμόρφωση του/της φοιτητή/τριας με τους όρους της υποτροφίας ‘όπως προνοούνται από τη σχετική πολιτική του Πανεπιστημίου εδώ).

Κριτήρια Επιλογής:

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ακαδημαϊκά προσόντα στα Μαθηματικά, ή Στατιστική, ή Χρηματοοικονομικά, ή Οικονομικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο, και να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου μάστερ σε κάποια από τις πιο πάνω ειδικότητες.
  • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια; τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στην σχετική βιβλιογραφία.
  • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.
  • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).
  • Προσωπική συνέντευξη
  • Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Παναγιώτης Ανδρέουpanayiotis.andreou@cut.ac.cy

Φώτης Παναγίδης,  photis.panayides@cut.ac.cy

 

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριο 2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 24 Νεομβρίου 2021

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002628, Φαξ.: 25002766